بایگانی دسته‌ها: احمقانه

م ا – ه ن ا و ی د – ن م

تجربه نشان داده آنچه نابود شدنی است تویی، و آنچه تا ابد خواهد بود، دنیاییست که توسط خرد ساخته شده.

همیشه به چیزی فکر میکنم که مرا هیچ سودی از آن نیست. افکار مسخره داشتن برایم به قدر دیوانگی هایی که در خنده یک ناشناس میبینم خوشایند است. من چاکر لحظه های خوشی هستم که که چشمانم را میبندم و خوشی و خنکی زمان را حس میکنم و سفید میشوم.. و صدای پژواک دار خودم را میشنوم… چه حالی… ولی حیف که تهش دقایق گهِ سرگیجگی است… هشیار نه! دوست دارم که همیشه بی هوش باشم، و خیالاتی و تهی از خرد.
این کوته فکران عقل محور نمیدانند دنیای سفید و لخت دیوانگی چه دنیای قشنگیست… لباس عقل را در بیاور که ثانیه هایت صرف ساختن چیزی نشود که تو را هیچ سودی از آن نیست.
پی نوشت: زور نزن زجر مکش، این پنجره هم باز شدنی نیست

Advertisements

Simple

You said we can be happy
and I believed u
***
love
is not blind
it’s simple
I simply love you

Simple

Simple

پی نوشت:
چه شوخی چرندی! نه دروغ گفتم.

what a nonsense joke! no I lied